Skip to main content
Julkaistu 27.6.2024

Kuulutus Palanutkankaan aurinkovoimahankkeeseen, kunnan itäosan osayleiskaavan osittainen muutos

Lausuntopyyntö Luumäen itäosan kaavamuutoksen valmisteluaineistosta (kaavaluonnos)
Luumäen kunta pyytää lausuntoa Luumäen itäosan kaavamuutoksen valmisteluaineistosta. Kaavahanke on käynnistynyt Luumäen kunnanhallituksen 27.11.2023 § 192 päätöksen mukaisesti ja vireille tulosta on kuulutettu 8.5.2024.


Hankkeesta vastaava Exilion Ky suunnittelee Luumäen Palanutkankaan alueelle aurinkovoimapuis-toa. Kohdealue sijaitsee Luumäen kunnan itäosassa lähellä Lappeenrannan kaupungin rajaa. Alue sijoittuu valtatien 6 varteen ja sen eteläpuolelta kulkee rautatie. Suunnittelualue muodostuu Luumä-en kunnan itäosan osayleiskaavan alueella ole vasta työpaikka- sekä maa- ja metsätalousalueesta. Nykyisen kaavan työpaikka-alue on enimmäkseen toteutumatta ja käytännössä siis edelleen metsäaluetta. Hankealueen koko noin 52 hehtaaria ja kaava-alueen koko noin 62 ha.


Osayleiskaavan muutoksen laadinnan tavoitteena on, että yleiskaava mahdollistaa Palanutkankaan aurinkovoima puiston kehittämisen ja rakentamisen luonnonympäristön ominaispiirteet huomioon ottaen. Aurinkovoimapuiston alueelle on tarkoitus sijoittaa noin 55 000–70 000 aurinko paneelia ja paneelit ovat yhteisteholtaan noin 35–45 MWp. Lisäksi alueelle osoitetaan sähköasemaa ja akusto-aluetta varten oma aluevaraus. Sijainti pohjavesialueella ja maa kunnallisesti arvokas harju otetaan suunnittelussa huomioon. Osayleiskaava laaditaan mukaisena oikeusvaikutteisena yleiskaavana.


Kunnanhallitus päätti 17.6.2024 § 110 asettaa Luumäen itäosan kaavamuutoksen valmisteluaineisto julkisesti nähtäville kuulemista varten. Osayleiskaavan valmisteluaineisto asetetaan nähtäville 27.6 – 30.8.2024 MRL 62 § ja MRA 30§ mukaisesti kunnantalon teknisen toimen ilmoitustaululle (Linnalantie 33) sekä kunnan internet-sivuille.
Alueen maanomistajilla ja niillä, joiden asumiseen, työn tekoon ja muihin oloihin kaavamuutokset saattavat huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaisilla ja yhteisöillä, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään (osallinen) ja myös kunnan jäsenillä on mahdollisuus lausua asiasta mielipiteensä ja toi-mittaa se kirjallisena viimeistään 30.8.2024 osoitteeseen Luumäen kunta, tekninen toimisto, Linnalantie 33, 54500 Taavetti tai sähköpostitse osoitteeseen kunta@luumaki.fi

Jaa sivu: