Siirry pääsisältöön

Kasvun ja oppimisen tuki varhaiskasvatuksessa

Varhaiskasvatuksen tehtävänä on suunnitella ja toteuttaa laadukasta kasvatusta ja opetusta. Varhaiskasvatuksen perustehtävään kuuluu varhainen tuki, joka tarkoittaa sekä lapsen varhaisvuosina tapahtuvaa tukemista että mahdollisimman varhain aloitettuja tukitoimia. Varhaisen tuen antamisen keskeinen tavoite on edistää lapsen suotuisaa kasvua ja kehitystä sekä ehkäistä suurempien pulmien syntymistä.

Lapsi voi tarvita tukea kehitykselleen ja oppimiselleen monista eri syistä. Tuen tarvetta voi ilmetä esim. sosiaalisten taitojen ja käyttäytymisen alueella, tunne-elämän, kielellisten ja matemaattisten taitojen alueella, keskittymisen ja tarkkaavaisuuden, kädentaitojen ja liikunnallisten taitojen alueella.

Varhaiskasvatuksessa olevan lapsen kasvua tuetaan yleisenä, tehostettuna tai erityisenä tukena. Lähtökohtana on lapsen oikeus saada tarpeidensa mukaista tukea kasvuunsa, kehitykseensä ja oppimiseensa. Tukitoimet aloitetaan heti, kun tuen tarve ilmenee. Lapsen tuen tarvetta arvioidaan lapsen huoltajien kanssa ja keskustellaan tuen järjestämisestä (kolmiportainen tuki). Jos tuen tarve on yleistä tukea vahvempaa ja säännöllisempää, laaditaan huoltajien kanssa yhteistyössä tehostetun tai erityisen tuen oppimissuunnitelma. Kirjattu oppimissuunnitelma on päivähoidon työntekijöiden työväline, jonka avulla lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista tuetaan, seurataan ja arvioidaan. Oppimissuunnitelmaan kirjatut tukitoimet toteutetaan päivittäisissä kasvatus-, hoito- ja opetustilanteissa, leikeissä ja peleissä.

Luumäellä lapsen tarvitsema kuntouttavan varhaiskasvatuksen tehostettu tai erityinen tuki toteutetaan lapsen omassa varhaiskasvatus- tai esiopetusryhmässä. Pedagogisen tuen lisäksi tukea tarvitsevan lapsen ryhmässä voi olla ryhmä- tai henkilökohtainen avustaja sekä varhaiskasvatuksen erityisopettajan antamaa yksilö- ja/tai pienryhmäopetusta.

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja (VEO) toimii lasten, lasten huoltajien, varhaiskasvatushenkilöstön sekä lasten ja perheiden kanssa työskentelevien muiden ammattilaisten kanssa osallistuen lapsen tuen suunnitteluun, ohjaamiseen ja arviointiin varhaiskasvatuksen henkilöstön kanssa.

Yhteystiedot

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja
Mari Näkki
040 712 3739

TODO näytetään tuotannossa??