Siirry pääsisältöön

Kasvun ja oppimisen tuki varhaiskasvatuksessa

Jokaisen lapsen kasvu, kehitys ja oppiminen on yksilöllistä. Toisinaan lapsen kehityksessä ilmenee piirteitä, joiden vuoksi hän tarvitsee tukea kehitykseensä. Lapsen tuen tarpeen arvioinnin lähtökohtana ovat vanhempien ja kasvatushenkilöstön yhteiset havainnot tai jo aiemmin todettu tuen tarve.

Luumäellä lapsen kehityksen ja oppimisen tuki järjestetään osana varhaiskasvatuksen päivittäistä toimintaa. Luumäellä on käytössä kolmiportaisen tuen malli. Tuki annetaan ensisijaisesti erilaisin joustavin järjestelyin lapsen omassa päiväkoti-, esiopetus- tai perhepäivähoitoryhmässä. Lapsen tuen tarpeen määrittely ja tuen järjestäminen sisällytetään lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan, jota arvioidaan säännöllisesti.

Tuen järjestämisen lähtökohtana ovat lapsen vahvuudet sekä oppimiseen, kehitykseen ja hyvinvointiin liittyvät tarpeet. Varhaiskasvatuksessa tuki rakentuu lapsen yksilöllisiin tarpeisiin vastaamisesta sekä yhteisöllisistä ja oppimisympäristöihin liittyvistä ratkaisuista.  Varhaiskasvatuksessa huolehditaan siitä, että jokainen lapsi kokee itsensä hyväksytyksi omana itsenään sekä ryhmän jäsenenä. Kannustamalla lasta ja antamalla hänelle mahdollisuuksia onnistumisen kokemuksiin tuetaan lapsen myönteisen minäkuvan kehittymistä. 

Lapselle annetaan tarvittavia, yksilöllisesti kohdennettuja tuen muotoja joustavasti ja viipymättä. Pedagogisia, rakenteellisia ja hoidollisia tuen muotoja toteutetaan niin yleisessä, tehostetussa kuin erityisessä tuessa lapsen tuen tarpeen mukaisesti. Tuen saanti ei edellytä lääketieteellistä diagnoosia tai muuta terveydenhuollon tai sosiaalihuollon lausuntoa. Lapsen tarvitsema tuki ja toimenpiteet kirjataan päiväkodissa tai perhepäivähoidossa olevan lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan. 

Tehostetusta ja erityisestä tuesta sekä tukipalveluista tehdään hallintopäätös. Varhaiskasvatuslain mukaisia tukipalveluita ovat esimerkiksi varhaiskasvatuksen erityisopettajan opetus ja konsultaatio, tulkitsemispalvelut ja varhaiskasvatukseen osallistumisen edellyttämät apuvälineet.

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja on kasvun ja oppimisen tuen asiantuntija ja hän ohjaa ja neuvoo varhaiskasvatuksen henkilöstöä ja vanhempien lapsen tuen tarpeeseen liittyvissä asioissa. Lisäksi hän mm. vetää lapsille pienryhmiä ja toimii suunnitelmallisesti yhdessä ryhmän kasvatushenkilöstön kanssa.

Lapsen tuen tarpeen havaitsemisessa sekä tuen suunnittelussa ja toteuttamisessa yhteistyö lapsen, huoltajan ja varhaiskasvatuksen henkilöstön kanssa on erittäin tärkeää.

Yhteystiedot

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja
040 712 3739