Siirry pääsisältöön

Kokousten ja viranomaistoiminnan julkisuus

Valtuuston kokoukset ovat pääasiassa aina julkisia. Vain sellaiset asiat, jotka ovat laissa määrätty salassa pidettäviksi, käsitellään suljetuin ovin. Lisäksi kunnanvaltuusto voi määrätä kokouksen ei-julkiseksi, jos se katsoo jonkin painavan syyn sitä vaativan.

Niin sanottu julkisuuslaki (Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta) turvaa yksilöiden ja yhteisöjen oikeuden valvoa julkisen vallan ja varojen käyttöä sekä omia oikeuksia ja etuja. Lailla taataan myös mahdollisuus vaikuttaa julkisen vallan käyttöön.

Julkisuuslain mukaisesti kuntalaisilla on oikeus tutustua kunnan julkisiin asiakirjoihin, kuten esityslistoihin ja pöytäkirjoihin. Asiakirjat ovat pääsääntöisesti julkisia, mutta viranomaiset voivat määrätä asioita tai asiakirjoja salaisiksi, mikäli laissa on siihen yksilöity valtuutus. Kuntien tulee tiedonsaantia rajoittaessaankin toimia julkisuusmyönteisesti ja perustella mahdollinen rajoittaminen aina objektiivisesti.

TODO näytetään tuotannossa??