Siirry pääsisältöön
Julkaistu 16.1.2023

Hankintapäätös Sisäilma-, puhtaudenhallinta- ja kosteudenhallintakonsultoinnista

Sisäilma-, puhtaudenhallinta- ja kosteudenhallintakonsultointi

Perustelut

Luumäen kunnan talousarviossa on investointiohjelmassa määrärahavaraus Hyvinvointiasemahankkeen suunnitteluun kustannuspaikalla 9620 projektilla 204.

Hankkeen aiemmissa kilpailutuksissa eriytettiin otsikon mukainen palvelukokonaisuus, koska sen oletettiin olevan mahdollisesti puitesopimushankintana toteutettava. Vuoden vaihteessa voimaan tulleen puitesopimuksen sisältö ei kuitenkaan soveltunut tarvitun palvelun sopimushankintaan kokonaisuudessan, joten tekninen osasto kilpailutti palvelun 3.1.2023 julkaistulla tarjouspyynnöllä.

Määräaikaan 13.1.2022 kello 12.00 kunnan sähköiseen hankintajärjestelmään oli jätetty yksi tarjous. Tarjoajana on sama toimija kuin alun perin tarkoitetussa puitesopimushankinnassa.

 

Päätös                               

Päätin valita Hyvinvointiasemahankkeen sisäilma-, puhtaudenhallinta- ja kosteudenhallintakonsultiksi Raksystems Insinööritoimisto Oy:n liitteenä olevan tarjouspyynnön ja heidän toimittamansa tarjouksen perusteella hintaan 19 280,00 €.

*** Tämä päätös on allekirjoitettu sähköisesti ***

Forstén Erik

Tekninen johtaja

Tämä asiakirja on allekirjoitettu sähköisesti Luumäen kunnan asianhallintajärjestelmässä.

Ratkaisuvalta                      Luumäen kunnan hallintosääntö 30 § / 1
 

Jakelu

Raksystems Insinööritoimisto Oy Katriina Ovaska

Markku Huopainen Risto Alaheikka Mikko Hiltunen

Pääsuunnittelija Arcadia Arkkitehdit Oy

Rakennuttajakonsultti Granlund Saimaa Oy Rakennuttajatyöryhmä

Tiedoksianto                      

Päätös on annettu tiedoksi jakelussa mainituille sähköpostilla 13.1.2023

Nähtävänäolo                                           

Päätös on viety 13.1.2023 nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon Luumäen kunnan verkkosivuille www.luumaki.fi.

Muutoksenhaku                 

Asianosainen voi tehdä päätöksestä hankintalain mukaisen hankintaoikaisu- vaatimuksen. Hankintaoikaisuohje on liitteenä (Liite A).

Päätökseen tyytymätön asianosainen tai kunnan jäsen voi tehdä kuntalain mukaisen kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Kuntalain mukainen oikaisuvaati- musohje on liitteenä (Liite B).

Liite A HANKINTAOIKAISUOHJE

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, jäljempänä hankinta- laki) 135 §:n mukaan sellaisen hankintayksikön päätöksen tai muun hankintamenettelyssä tehdyn ratkaisun korjaamiseksi, johon ei muutoin sovelleta hankintalakia, voidaan hakea muutosta vaati- malla hankintayksiköltä oikaisua (jäljempänä hankintaoikaisu).

Hankintaa koskevasta asiasta voi tehdä hankintayksikölle oikaisuvaatimuksen se, jota asia koskee (jäljempänä asianosainen). Asianosainen on se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.

Hankintaoikaisuvaatimuksen kohde

Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön voi vaatia hankintayksiköltä hankintaoikaisua. Hankintaoikaisua voi vaatia hankintayksiköltä kirjalli- sesti tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee.

Hankintaoikaisuvaatimuksen tekemiselle säädetty aika

Asianosaisen on vaadittava hankintaoikaisua 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä valitusosoituksineen tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Vaatimus on esitettävä määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäi- vä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, voi oikaisuvaatimuksen tehdä ennen viraston aukioloajan päättymistä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Tiedoksianto

Jos hankintapäätös on annettu tiedoksi hallintolain (434/2003) 59 §:n mukaisesti postitse kirjeellä, asianosaisen katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei asianosainen näytä saaneensa tiedon myöhemmin.

Käytettäessä hallintolain (434/2003) 60 §:n mukaista todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistuk- seen merkittynä aikana.

Jos hankintapäätös on annettu tiedoksi sähköisen asiointilain (laki sähköisestä asioinnista viran- omaistoiminnassa, 13/2003) 19 §:n mukaisesti, ja asianosainen on antanut suostumuksensa siihen, että päätös voidaan lähettää hänelle sähköisesti tiedoksi, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksen tiedoksi kolmantena päivänä sen lähettämisestä.

Hankintaoikaisua koskevan vaatimuksen sisältö

Hankintaoikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Vaatimuksesta on käytä- vä ilmi oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi.

Vaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, mikäli ne eivät jo ole hankintayksikön hallussa.

Toimitusosoite

Hankintaoikaisuvaatimus toimitetaan hankintayksikölle.

Hankintayksikön yhteystiedot: Luumäen kunta Tekninen lautakunta

Osoite: Linnalantie 33, 54500 Taavetti

Sähköposti: kunta@luumaki.fi

etunimi.sukunimi@luumaki.fi

Aukioloaika: maanantai – perjantai klo 9.00 – 15.00.

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016) kansalliset kynnysarvot alittavat hankinnat (pienhankinnat).

Liite B KUNTALAIN MUKAINEN OIKAISUVAATIMUSOHJE

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välit- tömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:

Luumäen kunta Tekninen lautakunta

Posti- ja käyntiosoite: Linnalantie 33

54500 Taavetti Sähköpostiosoite: kunta@luumaki.fi

Aukioloaika: maanantaista perjantaihin klo 9.00 - 15.00

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän (7) päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä (HallintoL 59 §). Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena (3) päi- vänä viestin lähettämisestä (Laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa 19 §).

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän (7) päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa (KuntaL 140 §).

Pöytäkirjan julkaisupäivä yleisessä tietoverkossa on esitetty viranhaltijapäätöksessä kohdassa "Nähtävänäolo".

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikai- suvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle viimeistään määräajan viimei- senä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

päätös, johon haetaan oikaisua

miten päätöstä halutaan oikaistavaksi

millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnume- ro sekä sähköpostiosoite, jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä.

Jaa sivu: