Oppilashuolto

Esi- ja perusopetuksen aikana lapselle ja nuorelle järjestetään pedagogista tukea perusopetuslain mukaisesti ja muuta tukea muun muassa 1.8.2014 voimaan tulleen oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukaisesti.

Perusopetuslain mukaisesti järjestetty oppimisen ja koulunkäynnin tuki tarkoittaa kolmiportaista tukea, joka on kuvattu oheisessa oppaassa. Kolmiportaisen tuen järjestämisestä vastaa kunnan opetustoimi. Tuen tarpeen arvioinnissa, suunnittelussa ja toteutuksessa tehdään yhteistyötä Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin kanssa.