Luumäen kirkonmäki

Paikka maastokartalla/The place on a terrain map

Google maps ajo-ohjeet/Google maps driving directions

In English below.

Kirkonmäki hallitsee ympäröivää peltomaisemaa. Pohjoisesta VT6:n suunnasta lähestyttäessä havaitsee ensin hautausmaat mäen rinteessä. Neljän tien risteyksessä on seurakuntatalo ja hieman sivummalla kellotapuli pienen aukion laidalla puinen ristikirkko. Tällä paikalla syntyivät sekä Luumäen seurakunta ja Luumäen pitäjä vuonna 1642, kun Luumäki erosi Lappeen seurakunnasta.  Nimi Luumäki viittaa pakanalliseen uhripaikkaan. Tarinat kertovat, että nykyiseltä kirkonmäeltä on löydetty karhun luita ja paikka on ollut tärkeä jo aiemmille sukupolville.

Luumäen kirkko sisältä.Ensimmäinen kirkko rakennettiin jo kappeliseurakunnan aikana viimeistään 1500-luvun puolivälissä. Seuraava kirkko, Pyhän Marian kirkko, rakennettiin tien toiselle puolelle vuonna 1731 ja samalla hautausmaa siirrettiin sen ympärille. Aiempi hautausmaa unhoittui. Kirkko ja myöhemmin rakennettu kellotapuli tuhoutuivat tulipalossa vuonna 1839. Nykyinen empiretyylinen kirkko valmistui vuonna 1845 C.L. Engelin suunnittelemien mukaan. Kirkko on sisäkulmiltaan viistetty ristikirkko, jonka keskeltä kohoaa suuri kupoli. Istuinpaikkoja siellä on noin tuhat. Vuonna 1913 kirkko peruskorjattiin arkkitehti Ilmari Launiksen suunnitelmien mukaan. Nykyinen alttaritaulu ”Jeesus ristillä” on Martta Helmisen vuonna 1929 maalaama. Aiempi peltinen krusifiksi on nähtävillä Linnoitus- ja kotiseutumuseossa Taavetissa.

Luumäen kirkko ulkoa.Kirkonmäen rakennuksiin kuuluvat kellotapuli vuodelta 1876 ja seurakuntatalo 1920-luvulta. Hautausmaan laidalla oleva paarihuone on tehty kirkon kattopaanuista. Lisäksi kirkonmäen kokonaisuuteen ovat kuuluneet aiemmin pappilat ja kaksi pitäjäntupaa. Kirkonmäellä on kaksi hautausmaata, Kirkon hautausmaa kirkkoa vastapäätä ja Saksalan hautausmaa tien toisella puolella. Saksalan hautausmaa otettiin uudelleen käyttöön 1920-luvulla. Kirkonmäellä sijaitsevat hautausmaat kävivät ajan myötä ahtaiksi ja jo vuonna 1890 valmistui Kankaan hautausmaa kuntaa halkovan päätien laitaan Salpausselän harjulle. Hautausmailla on useita muistomerkkejä. Merkittävimmät muistomerkit kirkonmäellä ovat sankarihautausmaa, P.E. Svinhufvudin hautamuistomerkki ja vapaussodan muistomerkki. Tänne on haudattu myös muita pitäjän merkkihenkilöitä.

Muistomerkki kirkon hautausmaalla.Vähin erin kunnalliset toiminnot sijoittuvat Taavettiin 1900-luvun alussa ja seurakunta seurasi perässä. Taavetin hautausmaa ja kappeli vihittiin käyttöön 1950-luvulla, nykyinen seurakuntakeskus rakennettiin 1970-luvulla. 

Tie Luumäen kirkonmäelle lähtee VT:6 liittymästä Rantsilanmäeltä etelään. Kirkonmäelle on matkaa noin 2,5 km. Kirkonmäellä on hyvä hetki huokaista hieman, istua hetkeksi ja päästää mielikuvitus valloilleen, mitä kaikkea tällä mäellä onkaan tapahtunut vuosisatojen aikana.


Luumäki church and church hill

The church hill dominates the surrounding field landscape. Approaching from the north on Highway 6, you will first notice the cemeteries on the hillside. At the intersection of the four roads is the parish house and on the slightly side bell tower and on the edge of a small square a wooden cruciform church. Both the Luumäki parish and the rural municipality of Luumäki were born in this place in 1642, when Luumäki resigned from the Lappee parish. The name Luumäki (direct translation: bone hill) refers to a pagan place of sacrifice. The stories tell that bear bones have been found on the present church hill and the place has been important to previous generations.  

The first church was built during the chapel congregation as early as the middle of the 16th century. The next church, St. Mary's Church, was built across the road in 1731 and at the same time the cemetery was moved around it. The former cemetery was forgotten. The church and the belfry later built were destroyed in a fire in 1839. The present church, designed in the Empire style by C. L. Engel, was completed in 1845. The shape of the church is a cross with inclined inner corners and a large dome in the middle. There are about a thousand seats in the church. In 1913, the church was renovated according to the plans of architect Ilmari Launis. The current altarpiece “Jesus on the Cross” was painted by Martta Helminen in 1929. The former tin crucifix can be seen in the Fortress and Homeland Museum in Taavetti. 

The buildings on the church hill also include a belfry built in 1876 and a parish hall built in the 1920s. The stretcher room on the edge of the cemetery is made of church shingles. The church hill has two cemeteries, the Church Cemetery opposite the church and the Saksala Cemetery across the road. The Saksala cemetery was reopened in the 1920s. The cemeteries on the church hill became cramped over time, and already in 1890 the Kangas cemetery was completed. There are several monuments in the cemeteries. The most significant monuments on the church hill are the Heroes' Cemetery, P.E. Svinhufvud’s cenotaph and War of Independence Memorial. Other prominent figures of the parish have also been buried there. 

Gradually, municipal functions took place in Taavetti in the early 20th century, and the congregation followed. The cemetery of Taavetti and the chapel were consecrated in the 1950s, the current parish center was built in the 1970s. 

The road to Luumäki church hill starts at the junction of Highway 6 south of Rantsilanmäki. The distance to the Luumäki church hill from there is about 2.5 km. The Luumäki church hill is an excellent place for enjoying the beautiful historical setting, and for enjoying the calm and restful atmosphere.