Itsenäisyydentien tarinat

In English below.

Kymmenen kilometriä maantietä Salpausselän harjulla Luumäellä Kankaan hautausmaan kulmalta Sarvilahden tienoille, mitä erikoista siinä on. Samankaltaisia harjuille rakennettuja teitä on Suomi täynnä. Maaseutua, asutusta, teollisuutta, metsää ja vesistöjä näkee lähes kaikkialla. Tämä tie onkin erilainen, sen varrelle kytkeytyy useampi pala Suomen historiaa. Se ei ole aiheetta saanut nimekseen Itsenäisyydentie. Se ei ole vain tien nimi. Se on myös kerroksellinen tarina Jurvalan alueen, koko Luumäen ja Suomen historiasta sekä niistä tärkeistä tapahtumista, jotka ovat vaikuttaneet itsenäisen Suomen kehittymiseen. Vuosisatojen kuluessa Itsenäisyydentien linjaus on muuttunut harjun lakea kulkevasta polusta, mutkittelevaksi kärrytieksi ja lopulta suoristunut aikakautensa tärkeäksi valtatieksi, historialliseksi yhteydeksi lännen ja idän välillä. Oman sivumakunsa tarinaan tuovat rinnalla kulkevat rautatie ja vesireitti.

Maanteillä liikkujat ovat nähneet kuinka uusia valtateitä rakennetaan. Raskaat koneet kuorivat pois maan pintakerrokset saavuttaakseen pohjamaan, jonka päälle kootaan tien eri rakennekerrokset. Karkeammista maa-aineksista tehdään jakava kerros tulevan liikenteen kuormia kantamaan ja hienommista maa-aineksista kantava kerros päällysteen alle. Samalla tavalla historia on muodostanut Itsenäisyydentielle erilaisia kerrostumia. Pohjan muodostavat luonnon muovaamat Salpausselkä, pohjoisen Kivijärvi ja etelän alavat maat, nykyiset peltoaukeat. Jakavan kerroksen muodostavat menneet vuosisadat, Luumäen historian alkuvaiheet, hallitsijoiden vaihtumiset ja sotajoukkojen liikkeet. Kantava kerros kertoo oman itsenäisyytemme ajan historiaa, miten se saavutettiin ja mitä sen puolustamiseksi on tehty.  Näkyvä osa eli päällyste on nykyhetki. Tien eri kerrosten jäänteiden ja nykypäivän ympärille kietoutuu hämähäkin seitin omaisesti Itsenäisyydentien tarina, jonka jotkut osat tunnetaan paremmin ja osa on jo silottunut historian hämärään.

Itsenäisyydentien eri kerrostumien näkyvyys synnyttää mielikuvan huonokuntoisesta tiestä. Varottavien kuoppien ja päällystevaurioiden sijaan tie kutsuukin kulkijaa hidastamaan ja varaamaan aikaa tien historiaan tutustumiseen, pysähtymään tien varteen tai poikkeamaan hieman suoralta ajouralta, hetkeksi hiljentymään, seikkailemaan linnoitteissa tai nauttimaan kahvit matkan varrella.  Itsenäisyydentien tarinaan voi tutustua joko kerroksittain eli aikakausittain, horisontaalisesti eli tien linjaa pitkin kulkien tai yksittäisiä kohteita poimien.

Itsenäisyydentiehen liittyy myös paljon tarinoita eri aikakausilta ja joka paikkaan ei ole enää konkreettista mahdollisuutta tutustua. Historiallisia rakennuksia on purettu tai ne ovat yksityiskäytössä. Eri aikakausien linnoitteista on jäljellä vain maakuoppia tai kaivantoja, jotka eivät sellaisenaan pysty välittämään tietoa. Tarvitaan paikalle joko hyviä opasteita ja rakenteiden ennallistamista tai historiasta kertovia oppaita.

Tähän osioon on koottu muutamia tarinoita Itsenäisyydentien varrelta.


Stories of the Itsenäisyydentie road 

Ten kilometers of road on the ridge of Salpausselkä in Luumäki from the corner of Kangas Cemetery to Sarvilahti, what is special about it? Finland is full of similar roads built on ridges. The countryside, settlements, industry, forests and waterways can be seen almost everywhere. This road is different, several pieces of Finnish history are connected along it. It has not been called Itsenäisyydentie road (Independence Road) for no reason. It's not just the name of the road. It is also a layered story about the history of Luumäki and Finland as a whole, as well as about the important events that have influenced the development of independent Finland. Over the centuries, the alignment of the Itsenäisyydentie road has changed from a ridge path, a winding cart track, and eventually straightened into an important highway, a historical connection between the West and the East. The parallel railway and waterway bring their own perspective to the story. 

Road users have seen new highways being built. Heavy machinery peels off the topsoil to reach the subsoil, on which the various structural layers of the road are assembled. The coarser soils are made into a dividing layer to carry the loads of incoming traffic and the finer soils into a load-bearing layer under the pavement. In the same way, history has formed different depositions on the Itsenäisyydentie road. The base is formed by Salpausselkä, shaped by nature, Lake Kivijärvi in ​​the north and the lowlands of the south, the current open fields. The dividing layer is formed by the past centuries, the early stages of Luumäki's history, the change of rulers and the movements of the army. The bearing layer tells the history of our own independence, how it was achieved, and what has been done to defend it. The visible part or the coating, is the present moment. Around the remains of the various layers of the road and the present day, the story of the Itsenäisyydentie road is intertwined, some parts of which are better known and some of which have already been smoothed out into the history. 

The visibility of the different depositions of the Itsenäisyydentie road gives the impression of a road which is in poor condition. Instead of cautious potholes and pavement damage, the Itsenäisyydentie road invites the driver to slow down and set aside time to explore the history of the road, stop by the road or deviate a bit from a main road, pause for a moment, adventure in the forts or enjoy a coffee along the way. The story of the Itsenäisyydentie road can be explored either layer by layer, horizontally, along the road, or by seeing only individual attractions.  

The Itsenäisyydentie road is also associated with a lot of stories from different eras and there is no longer a concrete opportunity to explore everything. Some of the historical buildings have been demolished or are in private use. All that remains of the fortresses of different eras are trenches or ditches that as such are unable to convey information. There is a need for either good signposts and restoration of structures or guides to tell the stories of these places. 

This section contains a few stories from the Itsenäisyydentie road.