Kivijärven pato

Paikka maastokartalla/The place on a terrain map

Google maps ajo-ohjeet/Google maps driving directions

In English below.

Kivijärven pato on osa viime sotien aikana rakennettua puolustuslinjaa eli Salpalinjaa. Vaikka puolustuslinjan rakentamisessa hyödynnettiin hyvin vesistöjä esteinä, varsinaiset patoamiset ja tulvitusalueet olivat harvinaisia. Niiden tarkoituksena oli parantaa vesistön estearvoa ja laajentaa panssareille sopimattomia kulkuväyliä. Talvella virtaamien ylläpito vesistöissä olisi heikentKivijärven pato.änyt jään kantavuutta.

Salpalinjalle tulvitusalueita rakennettiin kolme, joista Luumäellä oleva on laajin. Se käsittää alueen Kivijärvestä -Suur-Urpalanjärven eteläpuolelle.  Suunnitelma perustui järvien 15 metrin korkeuseroon, Salpausselän harjun läpi rakennettavaan viemäriin sekä viiteen alapuoliseen säännöstelypatoon. Koska Suur-Urpalanjärvellä on kaksi laskuojaa ja yksi tulo-oja, pystyttiin tulvitusalueita rakentamaan padotuksilla kolmeen eri suuntaan järvestä. Vesiesteiden kokonaispituus olisi ollut enimmillään noin 8 km ja se olisi muodostanut huomattavan vesiesteen.

Kivijärven pato on tulvitusjärjestelmän ylin osa, jossa kolmella settipadolla voitiin säädellä alapuoliselle alueelle laskettavan veden pinnan määrää. Käytettävien settien eli betonipalkkien määrää säätämällä voitiin lisätä tai vähentää veden juoksutusta padossa. Harjun läpi ja tien alitse rakennettiin viemäri, joka koostui suunnitelmien mukaan kolmesta halkaisijaltaan noin metrisestä betoniputkesta. Laaja tulvitusalue olisi saavuttu laskemalla vettä seitsemän vuorokauden ajan. Tällöin Suur-Urpalanjärven pinta olisi noussut noin puoli metriä. Kivijärven pinta olisi laskenut vastaavasti muutamia kymmeniä senttejä.

Ensimmäistä kertaa Kivijärven veden käyttämistä eteläpuolisen alueen tulvituksessa ehdotettiin käytettäväksi jo ylimääräisten harjoitusten aikana. Varsinaisen tulvitusjärjestelmän rakentaminen tapahtui väirauhan aikana ja patoa käytettiin kesällä 1944.

Kivijärven pintaa laskettiin 1960-luvulla ja pato on nykyään kuivalla maalla järven ja tien välisellä alueella.

Kivijärven pato sijaitsee Itsenäisyydentien ja Kivijärven välisessä alueella kapealla maa-alueella. Padon kohdalla ei ole pysäköintiä vaan sinne pääsee helpoiten kävellen joko Kahvi-Pakarin tai Hotelli Salpan suunnalta. 


Kivijärvi dam 

Kivijärvi dam is part of Salpa line. Although waters were well utilized as barriers in the construction of the line of defense, actual dams and floodplains were rare. They were intended to improve the barrier value of the body of water and to widen access routes unsuitable for armor. In winter, maintaining flows in water bodies would have reduced ice bearing capacity. 

Three floodplains were built on the Salpa line, the largest of which is in Luumäki. It covers the area from Lake Kivijärvi to the south of Lake Suur-Urpalanjärvi. The plan was based on a 15-meter elevation difference of the lakes, a sewer to be built through the Salpausselkä ridge, and five regulatory dams below. As Lake Suur-Urpalanjärvi has two gutters and one inlet ditch, it was possible to build floodplains with dams in three different directions from the lake. The total length of the water barriers would have been a maximum of about 8 kilometers and would have formed a significant water barrier. 

The Kivijärvi dam is the upper part of the flooding system, where the amount of water level discharged into the area below could be regulated by three set dams. By regulating the number of sets used, ie concrete beams, it was possible to increase or decrease the flow of water in the dam.  
A sewer was built through the ridge and under the road, which was planned to consist of three concrete pipes about a meter in diameter. A large flooding area would have been achieved by lowering the water for seven days. In that case, the surface of Lake Suur-Urpalanjärvi would have risen by about half a meter. The surface of Lake Kivijärvi would have decreased by a few tens of cents. 

For the first time, the use of Kivijärvi water in the flooding of the southern area was proposed to be used already during the extraordinary exercises. The construction of the actual flooding system took place during the peace period and the dam was used in the summer of 1944. 

The surface of Lake Kivijärvi was lowered in the 1960s and the dam is now on dry land in the area between the lake and the road. 

The Kivijärvi dam is located in a narrow area between Itsenäisyydentie road and Lake Kivijärvi. There is no parking at the dam, it is easiest to get there on foot from either Kahvi-Pakari or Hotelli Salpa.