Huopaisenvirran laavu

Paikka maastokartalla/The place on a terrain map

Google maps ajo-ohjeet/Google maps driving directions

In English below.

Huopaisenvirran vaellusreitin suosituimpana kohteena on Huopaisenvirran laavu, sille voi saapua kävellen joko etelästä Taavetin suunnasta tai pohjoisen kautta Virtalantien suunnasta, tien kääntyessä länteen jatka matkaa etelään laavullu. Laavulla voi levähtää ja tutustua myös paikan historiaan. 

Väliväylän uittoHuopaisenvirran laavun silta.

Kivijärven kautta kulkenut Väliväylän uittoreitti on osa Suomen metsäteollisuuden historiaa, se kulki mutkitellen Lappeen Rutolasta Luumäen ja Valkealan kautta Kymijokeen. Väylä oli käytössä noin 70 vuoden ajana 1960-luvun alkuun asti.  

Kaksi kilometriä pitkä Huopaisenvirta oli yksi Väliväylän ongelmapaikkoja. Virta oli niin kapea, ettei siinä voinut kuljettaa lauttoja, mutta toisaalta liian leveä, ettei virta kunnolla kuljettanut puita. Korkeuseroa Huopaisenvirralla oli ennen Kivijärven veden pinnan laskua reilut 40 cm ja Huopaisenvirran alasuussa kapeikossa virta oli riittävä riittävä tukkien kuljettamiseksi. Viimeisten vuosikymmenien aikana puuta kulki virran läpi 27 000 tukkia vuorokaudessa. Välillä puuta tuli niin paljon, etteivät alukset ehtineet kuljettaa niitä pois ja syntyi ruuhkaa. Puut koottiin uudelleen lauttoihin Ala-Kivijärven puolella. Mielikuvitusta joutuu käyttämään, kun kuvitelee jatkuvan tukkien virran ja työn touhun nyt niin rauhalliseen paikkaan.  

Linnoitustyöt

Huopaisenvirran laavun opastaulu.Viime sotien aikaiset linnoitustyöt uloittuvat myös Väliväylälle ja Huopaistenvirralle. Linnoitustöitä aloiteiltiin täällä jo vuoden 1939 aikana ja niitä jatkettiin talvisodan jälkeen. Uittoreittiä hyödynnettiin vesiesteenä. Pohjoisesta laavulle tultaessa kulkee mäen rinteessä jo osittain maatunut taisteluhauta asepesäkkeineen, joka kattaa Huopaisenvirran pohjoispuolen. Samaan aikaan kaivantoja on tehty myös muualla Väliväylän tuntumaan sekä Kivijärven saariin väylän pohjoispuolelle. Etelämpänä Huopaisenvirran reitin varrella Kukaslammen läheisyydessä on vuonna 1939 tehtyjä linnoitteita, taisteluhautaa ja suokaivantoa, jonka tunnistaa sik-sak-muotoisesta syvästä ojasta.


Huopaisenvirta lean-to 

The most popular destination on the Huopaisenvirta hiking trail is the Huopaisenvirta lean-to. You can get there by walking either from the south in the direction of Taavetti or through the north from the direction of Virtalantie, as the road turns west, continue your journey south to the lean-to. At the lean-to you can relax and also learn about the history of the place. 

Väliväylä log floating route 

The Väliväylä log floating route that passed through Lake Kivijärvi is part of the history of the Finnish forest industry. The route meandered from Rutola in Lappee via Luumäki and Valkeala to Kymijoki. The route was in use for about 70 years until the early 1960s.  

The two-kilometers long River Huopaisenvirta was one of the most problematic sections of the route. The river was so narrow that it could not carry ferries, but on the other hand it was too wide for the river to carry trees properly. The height difference in Huopaisenvirta was over 40 cm before the lowering of the Kivijärvi water surface, and in the narrowing downstream of Huopaisenvirta the current was sufficient to transport logs. In last decades 27,000 logs of wood flowed through the stream every day. Sometimes there was so much wood that the ships did not have time to transport it away and congestion arose. The trees were reassembled on ferries in Ala-Kivijärvi. You must use your imagination to imagine the constant flow of logs and the hustle and bustle of work in such a peaceful place now.  

Fortification work 

The fortification work during the last wars also extended to Väliväylä and Huopaistenvirta. Fortification work was initiated there as early as 1939 and continued after the Winter War. The log flouting route was utilized as a water barrier. Coming from the north to the lean-to, runs along the hillside to the already partially collapsed Battle Tomb with its colonies, which covers the north side of the Huopaisenvirta. At the same time, excavations have also been made elsewhere near Väliväylä and to the islands of Kivijärvi north of the fairway. Further south along the Huopaisenvirta route, in the vicinity of Kukaslammi, there are fortifications built in 1939, a battle grave and a swamp, which can be identified by a deep ditch in the shape of a zigzag.